Samba-AnaCom sp. z o.o.
regulamin hostingu stron www
 
1 § PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Poniższy regulamin określa zasady użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług na serwerach należących do Samba-AnaCom Sp. z o.o. zwanej dalej Samba-AnaCom
 2. Dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 3. Samba-AnaCom zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Konto hostingowe to usługa, polegająca na oddaniu do dyspozycji określonej objętości dysku twardego, na której można przechowywać pliki tworzące treść stron internetowych oraz skrzynek pocztowych. Konto hostingowe jest obsługiwane przez Panel Administracyjny dostępny przez przeglądarkę internetową.
2 § PRYWATNOŚĆ
 1. Samba-AnaCom zapewnia prywatność poczty elektronicznej swoim Abonentom, nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe Samba-AnaCom.
 2. W szczególnych przypadkach, Samba-AnaCom zastrzega sobie prawo do udostępnienia poczty elektronicznej Abonenta organom państwowym do tego uprawnionym.
 3. Samba-AnaCom nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
 4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Samba-AnaCom w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.
3 § PROCEDURA AKTYWACJI USŁUGI
 1. Złożenie zamówienia przez Abonenta osobiście w siedzibie firmy, przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Aktywacja usługi następuje w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty za zakupioną usługę. Po aktywowaniu usługi pracownik firmy Samba-AnaCom skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną w celu przekazania danych dostępowych do panelu administracyjnego serwera.
4 § OPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Ceny usług są umieszczone na stronie internetowej Samba-AnaCom. Aktywacja usługi następuje w ciągu 24 godzinod zaksięgowania wpłaty na koncie Samba-AnaCom.
 2. Przed końcem okresu rozliczeniowego, do Abonenta zostanie wysłany wiadomość pocztowa w celu potwierdzenia wykupienia na kolejny okres usługi.
5 § ZMIANA WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG LUB ROZBUDOWY KONTA
 1. Abonent w dowolnym momencie można zmienić pakiet z mniejszego na większy.
 2. Zmiana na wyższy pakiet hostingowy jest płatna i uwzględnia cenę nowego pakietu, który nie jest objęty żadną promocją oraz kwotę za okres czasu jaki Abonent już wykorzystał. Kwotę tę wylicza się na podstawie opłaty rocznej za daną usługę (abonament roczny). Do powyższych kalkulacji przyjmuje się ujednoliconą liczbę 30 dni w miesiącu i 24 godziny na dobę (720 godzin w miesiącu). Kwota ta zostanie odjęta od ceny nowego pakietu, który nie jest objęty żadną promocją.
6 § ZOBOWIĄZANIA SAMBA-ANACOM
 1. Serwery Samba-AnaCom są dostępne dla Abonentów przez całą dobę. Samba-AnaCom zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami, klęskami żywiołowymi.
 2. Usługi dostarczone w ramach Umowy będą zgodne z wszelkimi odnośnymi normami i przepisami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Samba-AnaCom zobowiązuje się do konserwacji łączy i urządzeń wykorzystywanych do realizacji usługi.
 4. Samba-AnaCom zobowiązuje się do wymiany lub naprawy wszystkich urządzeń niezbędnych do świadczenia usługi, w których uszkodzenie powoduje awarię w świadczeniu usługi, w terminie nie dłuższym niż 24h od telefonicznego powiadomienia o zaistniałym problemie. Jeżeli opóźnienie w usunięciu awarii będzie dłuższe niż 5 dni, Abonent będzie uprawniony do rozwiązania umowy.
7 § ZOBOWIĄZANIA ABONENTA
 1. Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. Abonent zobowiązuje się nie dokonywać jakichkolwiek modyfikacji i zmian przyjętego przedmiotu Umowy.
 3. Samba-AnaCom na swoich serwerach zabrania pod rygorem zablokowania konta przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, oraz politycznym. Abonent zabrania również przechowywania materiałów pornograficznych z udziałem dzieci i zwierząt, a także z użyciem przemocy.
 4. Samba-AnaCom zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
 5. Abonent działa na szkodę innych użytkowników Samba-AnaCom lub użytkowników sieci Internet,
 6. Abonent dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,
 7. Nie została wniesiona opłata za usługę,
 8. Samba-AnaCom udostęnia swoim Klientom oprogramowanie do zarządzania usługą hostingową poprzez stronę http://anacom.pl/cpanel 
8 § AWARIE
 1. Procedura zgłoszenia awarii polega na przekazaniu informacji o zaistniałym problemie drogą telefoniczną pracownikowi firmy Samba-AnaCom
 2. Samba-AnaCom zobowiązuje się do wymiany lub naprawy wszystkich urządzeń niezbędnych do świadczenia usługi, w których uszkodzenie powoduje awarię w świadczeniu usługi, w terminie nie dłuższym niż 24h od telefonicznego powiadomienia o zaistniałym problemie. Jeżeli opóźnienie w usunięciu awarii będzie dłuższe niż 5 dni, Abonent będzie uprawniony do rozwiązania umowy.
9 § ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Rezygnacja z usług świadczonych przez Samba-AnaCom na wniosek Abonenta nie zobowiązuje Samba-AnaComst do zwrotu opłaty abonamentowej oraz innych opłat za usługi dodatkowe.
 2. Wypowiedzenie umowy na wniosek Samba-AnaCom zobowiązuje Samba-AnaCom do zwrotu Abonentowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę, wykluczając opłaty za usługi dodatkowe – chyba, że 
 3. Abonent naruszył którykolwiek z punków regulaminu, w takim wypadku, wniosek o zwrot kosztów będzie nie uwzględniony.
 4. Umowa miedzy Abonentem a Samba-AnaCom wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od momentu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi.
10 § POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Zgłoszenie reklamacji przez Abonenta polega na poinformowaniu Samba-AnaCom pisemnie o przedmiocie reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji musi być w formie pisemnej:

  Pismem poleconym na adres:
  Samba-AnaCom Sp. z o.o.
  ul. Polna 101, 87-800 Włocławek

  Faksem na numer: 54 412-28-60

  Zgłoszenie wysłane faksem musi być potwierdzone przez Samba-AnaCom.
11 § WYSTAWIANIE FAKTUR VAT
 1. Faktura za usługę zostanie wystawiona przez Samba-AnaCom w miesiącu aktywacji, oraz wysłana do klienta na podane aktualne dane adresowe.
12 § POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.
 3. Stronom nie wolno cedować na osoby trzecie uprawnień i obowiązków wynikających dla nich z Umowy bez pisemnej zgody drugiej strony.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Samba-AnaCom.
 5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego regulaminu okażą się nieważne z mocy prawa, lub wykonanie go nie będzie możliwe, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, zaś Strony podejmą rozmowy w celu stosownej zmiany lub uzupełnień Umowy oraz regulaminu.

 

panel serwera cpanel

cPanel

Dzięki nowoczesnemu narzędziu jakim jest cPanel mają Państwo możliwość zarządzania w prosty sposób swoimi stronami internetowymi, pocztą elektroniczną, kontami FTP, domenami itp na naszych serwerach bez ingerencji naszych pracowników.

cPanel to system obsługi Państwa wirtualnego serwera z poziomu przeglądarki internetowej. cPanel pozwala wykonywac podstawowe funkcje administracyjne na Państwa serwerze. Dzięki cPanel w każdej chwili możecie Państwo wykonac kopię bezpieczeństwa Państwa danych na serwerze.

Zobacz też

Regulamin hostingu

hosting pakiet standard

Pojemność : 10 GB
Transfer roczny : 400 GB
Konta FTP : 4
Konta Email : 80
Liczba baz : 4
Domeny : 10
Subdomeny : BEZ LIMITU
Domeny zaparkowane : 10
Cena : 199 zł / rok

hosting pakiet enterprise

Pojemność : 20 GB
Transfer roczny : 700 GB
Konta FTP : BEZ LIMITU
Konta Email : BEZ LIMITU
Liczba baz : BEZ LIMITU
Domeny : 50
Subdomeny : BEZ LIMITU
Domeny zaparkowane : 50
Cena : 299 zł / rok

hosting pakiet maximum

Pojemność : 40 GB
Transfer roczny : 1000 GB
Konta FTP : BEZ LIMITU
Konta Email : BEZ LIMITU
Liczba baz : BEZ LIMITU
Domeny : 99
Subdomeny : BEZ LIMITU
Domeny zaparkowane : 99
Cena : 499 zł / rok

usługi informatyczne, usługi it, opieka informatyczna, opieka serwisowa, sprzedaż komputerów, sprzedaż drukarek, serwis komputerów i drukarek, wdrożenia informatyczne, insert, subiekt, oki, firma komputerowa, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie notebooków, komputery, projektowanie stron internetowych, włocławek, sklep komputerowy, pomiary sieci lan, naprawa komputerów włocławek, naprawa drukarek włocławek, strony internetowe włocławek, budowa stron internetowych włocławek, telewizja przemysłowa włocławek, cctv włocławek, systemy alarmowe włocławek, monitoring włocławek, naprawa ups włocławek, stała obsługa firm włocławek, outsourcing włocławek, sieci wifi włocławek, sieci lan włocławek, apple, macbook, imac, okablowanie strukturalne, zdjęcia lotnicze włocławek

Paweł Podgórski Ciechocinek Radio HIT